ยินดีต้อนรับสู่สำนักงานพัฒนสังคมและึความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
 
 
 
 
 
       การสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
คู่มือการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณ
ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 มาตรา 11 (12)
 
แบบฟอร์มการสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
Download-->
 
การยื่นคำขอรับเงินค่าจัดการศพผู้สูงอาย
 
ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการคุ้มครอง การส่งเสริม
และการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553
 

ตัวอย่างสัญญายืมเงินค่าจัดการศพ
เอกสารที่ต้องแนบสัญญายืมเงิน
1. คำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้ยืมเงินค่าจัดการศพ
2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร ที่ว่าการอำเภอเพื่อโอนเงินยืมค่าจัดการศพฯ

 
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งผู้มีอำนาจยืมเงินค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 
รายชื่อผู้ร้องขอค่าจัดการศพฯ ที่ทำการเบิกจ่ายเงินให้แล้ว (แยกรายอำเภอ)
 
 
มีปัญหา ข้อสงสัย ติดต่อ กลุ่มสวัสดิการและพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ โทร.042-712454
 

อัพเดต ณ วันที่ 10 ม.ค. 53


    สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสกลนคร
โทร.
042-711439-440 โทรสาร. 042-733571
Email :
Sakonnakhon@m-society.go.th
sakonnakhon.m-society@CopyRight2010 reservese.co'ltd limited